Compositions of Maharajah Svathi Tirunal

Compiled by P. P. Narayanaswami 

Contents:
PART A: Alphabetic List of Maharaja Svathi Tirunal Compositions
PART B: List of "Group" songs (extracted from Part A)
PART C: Other poetical works of Maharaja Svathi Tirunal
 

TRANSLITERATION SCHEME

vowels:


a A i I u U .r e E ai o O au M
consonants:
k kh g gh .n
c ch j jh ~n
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l v
's S s h
 PART A: Alphabetic List of Maharaja Svathi Tirunal Compositions
 
kriti rAgaM tALaM  language
aahaha naiva jAnE yamunAkalyANi rUpakaM Sanskrit
ab to bairAgin khamAj Adi Hindi
abadh sukh dAyI kApi Adi Hindi
abadh sukh dAyI(*) bhairavi Adi Hindi
adrisutAvara kalyANi Adi Sanskrit
ahO citta 'sa.nkarAbharaNaM cApu Sanskrit
alamanaagha rItigauLa rUpakaM Sanskrit
alar'sara suraTi cApu maNipravALaM
alivENi enduceyyuM kura~nji cApu Malayalam
amunA bhUmidEvEna yamunAkaalyANi aTa Sanskrit
aMbhOjanAbha bhairavi tripuTa Sanskrit
ayi sakhi tApaM hu'sEni cApu Malayalam
ayyayyO kintu nAdanamakriya tripuTa Malayalam
Aj Aye yamunAkalyANi cautAL Hindi
Aju unInde bibhas chautAL Hindi
AlI maiM to jamunA pUrvi Eka Hindi
Ana milO mahbuba bhiravi Adi Hindi
Anandavalli kuru nIlAmbari Adi Sanskrit
AndOlikAvAhanE Anandaabhaairavi cApu maNipravALaM
ArAdhayAmi bilahari tripuTa Sanskrit
AyE giridhar bhairavi Adi Hindi
A~njanEya sAvEri Adi Sanskrit
       
bajata badhAyI gauri tritAL Hindi
balaharipada rAgamalika 'slOkaM Sanskrit
balikE mOhaM Anandaabhaairavi aTa Malayalam
bansIvAle bhairavi Adi Hindi
bAjat murAri bhairavi bilandI Hindi
bhArati mAmava tODi Adi Sanskrit
bhAsurA.ngi bAlE sAvEri tripuTa Malayalam
bhAvaayAmi nandakumAraM 'SrI rUpakaM Sanskrit
bhAvayAmi ragahurAmaM rAgamAlikA rUpakaM Sanskrit
bhAvayE 'srIgOpAlaM punnAgavaraLi jhaMpa Sanskrit
bhAvayE 'srIjAnaka ra~njani aTa Sanskrit
bhAvayE gOpabAlaM puSpalatika rUpakaM Sanskrit
bhAvayE padmanAbhaM madhyamAvati Adi Sanskrit
bhAvayE sarasijanAbhaM kIravANi Adi Sanskrit
bhAyI lI piyA suraTi Adi Hindi
bhOgEndra'sAyinaM kuntaLavarAli jhaMpa Sanskrit
bhagavAn samayOyaM asAvEri aTa Sanskrit
bhaja bhaja mAnasa paaraju aTa Sanskrit
bhajasi nA kiM yamunAkalyANi aTa Sanskrit
bhaktapaarAyaNa 'sa.nkarAbharaNaM cApu Sanskrit
bhavadIya kathA bhairavi Adi Sanskrit
bhavati vi'svAsO mukhAri tripuTa Sanskrit
braj kI chAbi behAg cautAL Hindi
       
calamEla 'sa.nkarAbharaNaM aTa Telugu
caliyE ku~njan mE b.rndAvaanasAra.nga dE'sAdi Hindi
capala saMpada bhairavi tripuTa Sanskrit
cArupa.nkaja kAmbhOji Adi Sanskrit
cintayAmi tE bhairavi Adi Sanskrit
cintayE padmanAbhaM mOhanaM cApu Sanskrit
       
dAni sAmajEndra tODi Adi Sanskrit
dEva pAlaya murArE asAvEri aTa Sanskrit
dEvI jagjjanani 'sa.nkarAbharaNaM Adi Sanskrit
dEvI pAvanE sEve sAvEri Adi Sanskrit
dEva mAmayi pAhi kEdaragauLa cApu Sanskrit
dEvadEva jagadI'svara pUrvikalyANi Adi Sanskrit
dEvadEva kalayAmi mAyamALavagauLa rUpakaM Sanskrit
dEvadEva kalayAmi nAdanAmakriya rUpakaM Sanskrit
dEvadEva mAM palaya tODi cApu Sanskrit
dEvakIsuta pAhimAM madhyamAvati Adi Sanskrit
dEvan kE pati darbAri kAnaDa cautAL Hindi
dhanyOyaM gOpikavasantaM cApu Sanskrit
dhanyanAyi ~nAn navarOj jhaMpa Malayalam
dhyAyAmi 'srI madhymAvati cApu Sanskrit
dinamanu h.rdimama saurASTraM Adi Sanskrit
d.rSTvA dUrE kEdAragauLa aTa Sanskrit
dvijO ni'saM tAM mOhanaM aTa Sanskrit
       
enanErmili Ahiri tripuTa Malayalam
enttahaM iha yadukulakAmbhOji tripuTa Malayalam
entu ceyyvu hu'sEni rUpakaM Malayalam
entu mama kalyANi aTa Malayalam
eri alirugori behAg aTa Hindi
Ek chinn meM sindhubhairavi kAhrvA Hindi
EvaM vini'scintya madhyamAvati ata Sanskrit
       
gatvA svakIya tODi aTa Sanskrit
ga.ngadharAdrita tODi rUpakaM Sanskrit
gA.ngEyavasana hamIrkalayANi Adi Sanskrit
gAphil bhayI lo junjhUthi Adi Hindi
gEhE gEhE sa kalyANi aTa Sanskrit
gOpAlaM sEvEhaM bilahari rUpakaM Sanskrit
gOpAlaka pAhimAM bhUpALaM cApu Sanskrit
gOpanandana bhUSAvali Adi Sanskrit
gOrI mat mArO junjhUThi Adi Hindi
       
hanta jIvanAyaka nIlAmbari jhaMpa maNipravALaM
hanta j~nAnEndu gauri rUpakaM maNipravALaM
hanta ~nAninnu pantuvarALi aTa maNipravALaM
harasi mudhakimu mA~nji Adi Sanskrit
hA hanta santApaM nIlAmbari tripuTa Malayalam
hA hanta vA~nchitam dhanyA'si Adi Sanskrit
hEmOpamEyA.ngi sAvEri tripuTa Sanskrit
hEmabhAsurA.ngan yadukulakAmbhOji jhaMpa Malayalam
       
inda mOdiyAlarA kAmbhOji cApu Telugu
indaliha vaLarunnu suraTi tripuTa Malayalam
indirApati viLa.nguM navarOj rUpakaM maNipravALaM
indumukhi 'sa.nkarAbharaNaM aTa Malayalam
innu mama bhAgyatarau kAmbhOji jhaMpa Malayalam
ipparitApaM saurASTraM cApu Malayalam
iti samupAgata bhimpalAs aTa Telugu
ittaM vicintya athANA aTa Sanskrit
itu sAhasamulu saindavi Adi Telugu
       
jaagadI'sa 'srIramaNa nAgagAndhAri Adi Sanskrit
jaaladhisutAramaNena behAg aTa Sanskrit
jagadI'sa 'srIjanE 'suddhasAvEri tripuTa Sanskrit
jagadI'sa pa~ncAkSara nAdanAmakriya Adi Sanskrit
jagasI'sa dadA nATTAkura~nji Adi Sanskrit
jagati nAyakaM pUrvi aTa Sanskrit
jalajabandhu suraTi cApu maNipravALaM
jalajanAbha mAmava kEdAragauLa cApu Sanskrit
jamunA kinArE dhanyA'si cautAL Hindi
jananI mAmava bhairavi tripuTa Sanskrit
jananI pAhi sadA 'suddhasAvEri tripuTa Sanskrit
jaya dEvakIki'sora gaMbhIranATa jhaMpa Sanskrit
jaya jaagadI'sa yamunakalyANi Adi Sanskrit
jaya suguNalaya bilahari aTa Sanskrit
jayaajaya ramAramaNa dEvagAndhAri jhaMpa Sanskrit
jayajaya dEvI durgA tritAL Hindi
jayajaya dEvI(*) yamunAkalyANi Eka Hindi
jayajaya padmanAbha maNira.ngu Adi Sanskrit
jayajaya padmanAbha saarasA.ngi Adi Sanskrit
jayajaya raghurAma sahAnA cApu Sanskrit
jAvO man tum kApi Adi Hindi
jAvO mat tuM kApi aTa Hindi
       
kaLakaNThii  nIlAmbari cApu Sanskrit
kaLamoLi mama asAvEri rUpakaM Malayalam
kalayAmi 'srIramaM dhanyA'si    
kalayAmi h.rdinanda kannaDa cApu Sanskrit
kalayAmi raghuramaM bEgaDa cApu Sanskrit
kalayE 'srIkamalA ju~njUThi rUpakaM Sanskrit
kalayE dEvadEvaM malahari jhaMpa Sanskrit
kalayE pArvatinAthaM 'sa.nkarAbharaNaM cApu Sanskrit
kalyAnI khalu rAgamAlikA 'slOkaM Sanskrit
kamalajAsya rAgamAlika Adi Sanskrit
kamalanayana ghaNTha aTa Sanskrit
kaminiha ~nAn nIlAmbari tripuTa Malayalam
kanakamayamAyIduM hu'sEni rUpakaM maNipravALaM
karuNAkara mAdhava bEgaDa rUpakaM Sanskrit
karuNAnidhAn ku~nj hamIrkalyANi cautAL Hindi
kavacit trayI dhanyA'si aTa Sanskrit
ka~njanAbha sAra.nga Adi Sanskrit
kANAta 'sOkavAridhu ghaNTha aTa Malayalam
kAmajanaka ripuguNa gauLa Adi Sanskrit
kAminImaNi pUrvikalyANi triputa Malayalam
kAn hA kab behAg Adi Hindi
kAn hA ne bajAyI junjhUThi Adi Hindi
kAn hA ne bajAyI(*) dhani tritAL Hindi
kAnta tava pizha aThANA Adi Sanskrit
kAntanOdu cennu nIlAmbari rUpakaM maNipravALaM
kAraNaM vinA kAmbhOji cApu Sanskrit
kintu ceyvu ~nAn kalyANi rUpakaM maNipravALaM
kOsalEndra madhyamAvati Adi Sanskrit
k.rSNA candra bhairvi Adi Hindi
k.rpakaTakSAama mOhanaM jhaMpa Sanskrit
k.rpayA palaya cArukE'si cApu Sanskrit
kuTilaM asatiM ju~njUThi aTa Sanskrit
kulirmati vadanE dhanyA'si tripuTa maNipravALaM
       
madhavmAkalaYeha ju~njUThi Adi Sanskrit
mahIpAl pyArE pUrvi cautAL Hindi
maiM to nahI bEhAg Adi Hindi
manasi dAsaca Ahiri Adi Sanskrit
manasi dussahaM Ahiri cApu maNipravALaM
manasi karuNa kAmbhOji tripuTa malayalam
manasi madanatApaM suraTi Adi maNipravALaM
mandaradharasundara tODi tripuTa Sanskrit
mAdhavalOkanathaM bhUpALaM aTa Sanskrit
mAmavA'srita bhavapriya Adi Sanskrit
mAmava anatapadmanAbha gauLipantu cApu Sanskrit
mAmava jagadI'svara sarasvatimanOhari Adi Sanskrit
mAmava karuNAya Sa.nmukhapriya cApu Sanskrit
mAmava padmanAbhaM varALi cApu Sanskrit
mAmava sadA janani kAnaDa rUpakaM Sanskrit
mAmava sadA varadE nATTakura~nji Adi Sanskrit
ma.ngalaM bhujaga yadukulakAmbhOji rUpakaM Sanskrit
mAta.ngatanayAyai pantuvarALi Adi Sanskrit
miliyE 'syAm kamAs Adi Hindi
mOhanaM tava vapuh mOhanaM Adi Sanskrit
mOhanamAyi tava yadukulakAmbhOji cApu Malayalam
mudhA iva yatAni bhairavai Adi Sanskrit
mudutah sa caivaM bhairavi Adi Sanskrit
       
nanda nandana dhanyA'si cautAL Hindi
nanda nandana(*) khamAs dAdra Hindi
nandasuta kura~nji jhaMpa Sanskrit
narasimha mAmava Arabhi jhaMpa Sanskrit
nAcE raghunAth dhanyA'si bilandI Hindi
nAga'sayananAM pantuvarALi Adi maNipravALaM
nAmasudhAmayi kAmbhOji Adi Sanskrit
nAnAmakhile'sa behAg Adi Sanskrit
nijasadanaM bhUpALaM cApu Sanskrit
nitappurikuzhalALE yadukulakAMbhOji rUpakaM Malayalam
n.rtyati n.rtyati 'sa.nkarAbharaNaM Adi Sanskrit
       
pa.nkajAkSa tava tODi rUpakaM Sanskrit
pa.nkajAkSanAM tODi rUpakaM maNipravALaM
pa.nkajalocana kalyANi cApu Sanskrit
pa.nkajanAbhOtsava mOhanaM cApu maNipravALaM
paaripAhi mAm n.rharE mOhanaM cApu Sanskrit
padasAnati munijana kAmbhOji cApu Sanskrit
padmanAbha pAhi Arabhi Adi Sanskrit
padmanAbha pAhi hindoLaM Adi Sanskrit
padmanAbha pAlitEbha malayamArutaM rUpakaM Sanskrit
panagEndrasya Ahiri Adi Sanskrit
pannagEndra'sayana rAgamAlika rUpakaM Sanskrit
pannaga'sayana pAhimAM paraju cApu Sanskrit
paramAnanda naTana kEdAraM Adi Sanskrit
paramabhadrakAra dvijAvanti Adi Sanskrit
paramakulah.rdayaM saurASTraM rUpakaM Sanskrit
paramapuruSa  Ahiri tripuTa Sanskrit
paramapuruSa jagad vasanta Adi Sanskrit
paramapuruSa h.rdaya lalitapa~ncamaM Adi Sanskrit
paripAhi gaNadhipa sAvEri Adi Sanskrit
paripAhi mamayi kalyANi cApu Sanskrit
paripAlaya mAM rItigauLa rUpakaM Sanskrit
paripAlaya sarasIruha pantuvarALi Adi Sanskrit
paripAlaya sarasIruha yamunAkalyANi rUpakaM Sanskrit
pa~ncabANa  pUrvikalyANi Adi Sanskrit
pa~ncabANan tannudaya kAmbhOji Adi Malayalam
pa~ncasAyakajanakan nIlAmbari Adi maNipravALaM
pAhi 'saurE nATTa rUpakaM Sanskrit
pAhi 'srIpate haMsadhvani Adi Sanskrit
pAhi jagajjanani hamsAnandi Adi Sanskrit
pAhi jagajjanani vAcaspati Adi Sanskrit
pAhi janani nATTakura~nji tripuTa Sanskrit
pAhi mAmayi dEvagAndhari Adi Sanskrit
pAhi pa.nkajanAbha asAvEri Adi Sanskrit
pAhi padmanAbha bilahari Adi Sanskrit
pAhi parvatanandini Arabhi Adi Sanskrit
pAhi sadA padmanAbha mukhAri rUpakaM Sanskrit
pAhi sarasanAbha bilahari cApu Sanskrit
pAhi tarakSupurAlaya Anandabhairavi Adi Sanskrit
pAhi tarakSupurAlaya jaganmohini Adi Sanskrit
pAhimAM 'srivagI'svari kalyANi Adi Sanskrit
pAhimAm 'srIpadmanAbha sAvEri rUpakaM Sanskrit
pAhimAmani'saM saindavi Adi Sanskrit
pAlaya 'srIpadmanAbha mukhAri capu Sanskrit
pAlaya dEvagOpAla bhairavi cApu Sanskrit
pAlaya mAM 'srI nAyaki rUpakaM Sanskrit
pAlaya mAM dEva pUrNacandrika Adi Sanskrit
pAlaya mAdhava asAvEri Adi Sanskrit
pAlaya mAmayi kamAs Adi Sanskrit
pAlaya pa.nkajanAbha ghaNTha Adi Sanskrit
pAlaya raghunAyaka sAra.nga cApu Sanskrit
pAlaya sada mAmayi darbAr Adi Sanskrit
pArvatinAyaka bauLi Adi Sanskrit
prANanayaka maMpAhi dhanyA'si rUpakaM Sanskrit
prANanayaka maMpAhi kAmbhOji Adi Sanskrit
pUrNacandrAnanaM kAmbhOji Adi Sanskrit
       
raghukulatilaka bhairavi Adi Sanskrit
rajanijAta himAkara suraTi Adi Sanskrit
ramApatE k.rtA~njali bhairavi Adi Sanskrit
ramAvakhila ripu bEgaDa tripuTa Sanskrit
ramyanAyoru puruSan kEdAraM Adi Malayalam
ratan siMhAsan bhairavi tritAL Hindi
rAMa rAMa pAhi dEvagAndhAri rUpakaM Sanskrit
rAMa rAMa pAhi rAma bhUpALaM rUpakaM Sanskrit
rAjIvAkSa 'sa.nkarAbharaNaM Adi Kannada
rAma paripalaya mAM kEdAragauLa Adi Sanskrit
rAmacandra pAhi pUrNacandrika rUpakaM Sanskrit
rAmacandra prabhu bhairavi Adi Hindi
rAmarAMa guNakusuma bhairavi Adi Sanskrit
rAmarAma guNasIma siMhEndramadhyamaM Adi Sanskrit
rAsavilASalolo kAmbhOji Adi Sanskrit
riNamadhAd.rta 'srI Adi Sanskrit
riNamadhunuta behAg Adi Sanskrit
       
saMdadar'sa dhanyA'si rUpakaM Sanskrit
sadhu vibhataM bhUpALaM Adi Sanskrit
sakhi hE nIgamikka 'sa.nkarAbharaNam tripuTa Malayalam
santataM bhajAmiha bilahari cApu Sanskrit
santataM saMsmaraNIha nIlAmbari cApu Sanskrit
sarOjanAbha cakravAakaM Adi Sanskrit
sarOruhAsanajAye pantuvarALi Adi Sanskrit
sarasAyatalocana aThANA Adi Sanskrit
sarasIruhanAbha mAM kedAram cApu Sanskrit
sarasIruhanAbhaM dE'sAkSi jhaMpa Sanskrit
sarasabhava sEvita 'sa.nkarAbharaNaM Adi Sanskrit
sarasanAbha mE 'sa.nkarAbharanaM tripuTa Sanskrit
sarasarasundara nIlAmbari Adi Sanskrit
sarasijAkSi nI sadA mArgahindoLaM Adi Sanskrit
sarasijanAbha ninnu kAMbhOji aTa Telugu
sarasijanAbhamurArE mAyamALavagauLa Adi Sanskrit
sarasijanAbhamurArE tODi cApu Sanskrit
sarasijanAbhan aThANA Adi Sanskrit
sarasijanAbhanin saurASTraM cApu maNipravALaM
saridI'savAsa tODi tripuTa Sanskrit
satataM saMsmaraniha nIlAmbaari tripuTa Sanskrit
satataM tAvaka kharaharapriya Adi Sanskrit
sA parama viva'sA ghaNThA Adi Sanskrit
sA vamaruSA kamAs Adi Sanskrit
sAMvrE tOrE paraju cautAL Hindi
sAdaramava nirupama sarasvati Adi Sanskrit
sAdaramava sarasija suraTi Adi Sanskrit
sAdaramiha bhaje madhyamAvati Adi Sanskrit
sAdhu tava nija tODi Adi Sanskrit
sAdhujanE tavA'sayaM aThANA rUpakaM Sanskrit
sAhasika dhanujahara 'suddhasAvEri rUpakaM Sanskrit
sAmI ninnE yadukulakAmbhOji Adi Sanskrit
sAmOdaM cintayAmi 'suddhaadhanyA'si cApu Sanskrit
sAmOdaM kalayAmi tODi Adi Sanskrit
sAmOdaM paripAlaya rAmapriya Adi Sanskrit
sAmajEndra rEvagupti Adi Sanskrit
sAnandaM kamalA ragamalika 'slOkaM Sanskrit
sAramaina mAtalento bEhAg rUpakaM Telugu
sArasAkSa pantuvaRLi Adi Sanskrit
sArasa locana kalyANi rUpakaM Sanskrit
sArasa m.rdupada kAmbhOji Adi Sanskrit
sArasa samamukha kamAs Adi Sanskrit
sArasa suvadana kalyANi Adi Sanskrit
sArasadaLa sunayana gauri Adi Sanskrit
sArasamukhasarasija madhyamAvati Adi Sanskrit
sArasasama m.rdupada gaurimanOhari Adi Sanskrit
sAturA kAmini kalyANi Adi Sanskrit
sAvEriha tanuja sAvEri Adi Sanskrit
sEvE 'srIkAntaM mOhanakalyANi Adi Sanskrit
sEvE 'srIpadmanAbhaM mOhanaM jhaMpa Sanskrit
sEvE nandanandanaM navarOj cApu Sanskrit
sEvE syAnandUrapura kalyANi Adi Sanskrit
sIsa ga.ngA dhana'sri cautAL Hindi
smArajanaka behAg cApu Sanskrit
smara haripAdaravindaM sAma Adi Sanskrit
smara mAnasa darbAr rUpakaM Sanskrit
smara sadA mAnasa bilahari Adi Sanskrit
smarati nu mAM madhyamAvati Adi Sanskrit
sOhAnI svarUp kAhta rAgmAlA Eka Hindi
sOmOpama vadanE yadukulakAmbhOji cApu Sanskrit
suma'saranAyi kAmbhOji aTa Malayalam
sumaraNa kar aThANA tritAL Hindi
sumaraNa kar (*) sindubhairavi kharvA Hindi
sumukhi ninnu saindavi Adi Malayalam
sumukhi sukhamode saurASTraM Adi Malayalam
sunO sakhi mErI bEhAg Adi Hindi
sundarA.nga kAnta tODi rUpakaM maNipravALaM
sUmasAyaka kApi rUpakaM Sanskrit
syAnandUrE'san kura~nji Adi maNipravALaM
       
'sa.nkara 'srIgiri hamsAnandi Adi Hindi
'sambhO satataM karNATaka kApi Adi Sanskrit
'saradindusamamukha kAmbhOji cApu Sanskrit
'sAra'sarasam.rduvacana sAvEri Adi Sanskrit
'saurE vitara ku'salam darbAr Adi Sanskrit
'sibikayil ma.ngaLakai'sika rUpakaM Malayalam
'srI padmanAbhan madhyamAvati cApu malayalam
'srI'sa pdmanAbha kamAs Eka Sanskrit
'srIkumAranagarAlayE aThANA Adi Sanskrit
'srIrAmacandra di'sa tODi Adi Sanskrit
'srIrAmacandra parilasa hu'sEni Adi Sanskrit
'srIramaNa vibhO Arabhi Adi Sanskrit
       
taruNi ~nan endu dvijAvanti cApu Malayalam
tatara tadAnIM behAg tripuTa Sanskrit
tApa'samanaM sAra.nganATa rUpakaM Sanskrit
tAvaka namAni kEdAragauLa jhaMpa Sanskrit
tAvaka padAmbuja suraTi cApu Sanskrit
tAvat paryacarAt behAg cApu Sanskrit
teLiviyaluM punnAgavarALi cApu Malayalam
tellu pOluM k.rpA kura~nji cApu maNipravALaM
       
tillAnA Anandabhairavi Adi Sanskrit
tillAnA dhana'srI Adi Sanskrit
tillAnA kalyANi Adi Sanskrit
tillAnA pUrvi Adi Sanskrit
       
udhO suniyE pUrvi cautAL Hindi
udhO suniyE(*) sOhAni rUpakaM Hindi
       
valaputAla aThANA cApu Telugu
valayunniha varALi jhaMpa maNipravALaM
vanajAkSa sAvEri aTa Telugu
vanajAkSaM cintayE madhyamAvati Adi Sanskrit
vandE dEvadEva bEgaDa rUpakaM Sanskrit
vandE sadA padmanAbhaM navarasakannada Adi Sanskrit
vandE sadA padmanAbhaM paraju Adi Sanskrit
vande mahE'svaraM Arabhi cApu Sanskrit
varayamAsurAmi Ahiri aTa Sanskrit
vasundharA bhairavi Adi Sanskrit
vArijavadana Anandabhairavi Adi Sanskrit
vi'svE'svara daar'san bhairavi rUpakaM Hindi
vi'svE'svara daar'san(* dhana'srI bilandI Hindi
vicintayannEva Arabhi Adi Sanskrit
viditaM tE suraTi jhaMpa Sanskrit
vihara mAnasa kApi cApu Sanskrit
vihara mAnasa sadA 'suddhabhairavi Adi Sanskrit
vij~nayAgama pUrvi cApu Sanskrit
vimalakamaladaLa nIlAmbari Adi Sanskrit
vimukha tava bilahari Adi Sanskrit
vipinaM A'su yamunAkalyANi Adi Sanskrit
vismayAharSa Anandabhairavi Adi Sanskrit
vI'sAn pura kAmbhOji Adi Malayalam
       
yentana vEdinaga navarasaM tripuTa Telugu
yOjaya padanaLinEna kalyANi cApu Sanskrit
yOsau dinaM kucElaM madhyamAvati cApu Sanskrit
 

Notes
1. A few compositions are listed twice in the above listing (indicated  by a (*).  The reason is they are sung in two different rAgaMs by different group of musicians.
2. Most of the maNipravALaM compositions employ a combination of Malayalam and Sanskrit languages  for the lyric.
3. There is just one composition in Kannada.PART B:  Group Krithis of Maharajah Svathi Tirunal

navarAtri kIrtanaM (on Goddess)

 1. dEvI jagajjanani, 'sankarabharaNaM,  Adi
 2. pAhi mAm, 'srIvagI'svari, kalyANi, Adi
 3. dEvI pAvanE, sAvEri, Adi
 4. bhAratI mAmava, tODi, Adi
 5. jananI mAmava, bhairavi, tripuTa
 6. sarOruhAsanajAyE, pantuvarALi, Adi
 7. jananI pAhi sadA, 'suddhasAvEri, tripuTa
 8. pAhi jajani, nATTakura~nji, tripuTa
 9. pAhi parvatanandini, Arabhi, Adi

navaratnamAlika (SamarpaNa) kIrtanaM

'sravaNaM:  bhavadIyakathA, bhairavi, Adi
kIrtanam: tAvaka nAmAni, kEdAragauLa, jhaMpa
smaraNaM: satataM saMsmarAmi, nIlAmbari, tripuTa
pAdasEvanaM: pa.nkajAkSa tava, tODi, rUpakaM
arcanaM: AradhayAmi, bilahari, tripuTa
vandanaM: vandE dEvadEva, bEgaDa, rUpakaM
dAsyaM:  paramapuruSa nanu, Ahiri, tripuTa
sakhyaM: bhavati vi'svAsO, mukhAri, tripuTa
AtmanivEdanaM: dEvadEva kalayAmi, nAdanAmakriya, rUpakaM

ghanarAga pa~ncaka kIrtanaM

pAhi 'saurE, nATTa, rUpakaM
kAmajanaka, gauLa, Adi
mAmava padmanAbha, varALi, cApu
'srIramaNa vibhO, Arabhi, Adi
rINamadad.rta, 'srI, Adi
sarasIruhanAbha, kEdAraM, cApu
paripAlaya mAm, rItigauLa, rUpakaM
tApasa manaM, sAra.nganATa, rUpakaM

utsava prabandhaM (10) (all in maNiprava`ALaM)

avatArika  pa.nkajanAbhOtsava,  mOhanaM, cApu
onnAm utsavam (1) pa~ncasAyakan,   nIlAmbari, Adi
rNTAm utsavam (2) pa.nkajAkSanAM,  tODi, rUpakaM
mUnnAm utsavaM (3) kanakamayamAyITuM, hu'sEni, rUpakaM
nAlAm utsavaM (4) AndOLikAvahanE,  Anandabhairavi, cApu
a~ncAm utsavaM (5) syAnandUrE'san,  kura~nji, Adi
ArAm utsavam (6) indirApati  navarOj, rUpakaM
EzhAm utsavam (7) 'sibikayile,  ma.ngaLakai'sika, rUpakaM
eTTAm utsavaM (8) nIlappuri,  yadukulakAmbhOji, rUpakaM
onpatAm utsavam (9) 'saradindusamAna, kAmbhOji, cApu
pattAm utsavam (10) nAga'sayananAM,  pantuvarALi, Ad
ma.ngalaM  sarasijanAbhanin, saurAStraM, cApu

Note:
All the above songs are prefixed, and suffixed by a good number of lengthy 'slOkaMs in maNipravALaM.

rAgamAlika

kamalajAsya (da'sAvatAraM)
(mOhanaM, bilahari, dhanyA'si, sAra.nga, aThANA, nATTAkura~nji, darbAr, Anandabhairavi, saurASTraM)

bhAvayAmi raghurAmam (rAmAyaNaM)
(sAVEri, nATTAkura~nji, dhanyA'si, mOhanaM, mukhAri, pUrvikalyANi, madhyamAvati)

pannagendra 'sayana
('sa.nkarAbharaNaM, kAMbhOji, nIlAmbari, bhairavi, tODi, suraTTi, nAdanAmak.riya, bhUpALaM)

hindustAni rAgamAlA

sOhAnI svarUp kAnh
(sOhAni, dIpcAnd, naT, bibhas, malhAr, maNira.ng, kAnaDa, sAra.nga, gurjjari, hinDoL, aThANA, 'syAM)

catur rAgamalikA 'slOkam

1. sanantam kamalAmanoharI
(kamalAmanOhari, haMsadhvani, rEvagupti, tara.ngiNi)

2. kalyaNi khalu
(kalyaNi, mOhanaM, sara.nga, 'sa.nkarAbharaNaM)

3. balahari padapadmAn
(bilahari, varALi, pUrvikalyANi, dhanyA'si)PART C: Other poetical works  of Svathi Tirunal

1. padmanAbha 'satakaM (100 'slOkaMs)

a poetical work embodying the theme of bhakti, on the devotion of Lord PadmanAbha, and his ten incarnations.

2. bhaktima~njari

a long philosophical kAvyaM, bringing out the nine forms of devotion to Lord, namely:
'sravaNaM, kIrtanaM, smaraNam, pAdasEvanaM, arcanaM, vandanaM, dAsyaM, sakhyaM, and AtmanivEdanaM.

3. syAnandUrapura varNana prabandhaM (campU kAvyaM)

(prose mixed with poetry) a treatise on the usage of rhythm, and dealing with the glorification of various temples and the festivals in the Trivandrum area.

4. muhana prAsantya prasAdya vyavastA

a work  on figures of speech ('sabdAla.nkAraM) in musical compositions, based on the compositions of  Margadarsi Sesha Iyengar.

5. kucElOpAkhyAnaM

a harikatha composition on the story of kucEla

6. ajAmiLa mOkSaM

a harikatha composition on this epic story

7. utsavaprabandhaM

elaborately describing the festivel for each day at the Padmanabhaswamy temple.Last Updated on 21/8/1997
Please direct comments or corrections to P. P. Narayanaswami

Go back to Carnatic Corner