KRITHIS OF MUTHUSWAMI DIKSHITAR

Prepared by Dr. P. P. Narayanaswami

(A total of 485 Krithis are listed here)

Sorted by Krithi Name

Sorted by Raga Name


Transliteration Scheme used for Devanagari -- > Roman

 VOWELS:

a A i I u U R L e E ai O au M

 

CONSONANTS:

k kh g gh .n

c ch j jh ~n

T Th D Dh N

t th d dh n

p ph b bh m

y r l v

s' (as in shankara)

S (as in shanmukha)

s (as in sarasvati)

h


Sorted By Krithi Name

 

kRti : rAgaM - meKa Number (1-72) - (U/B/*) - taLa Name

(U = upA.nga rAgaM, B= bhaShA.nga rAgaM, * (asaMpUrNa meLa rAgaM))

 

a sample entry (example):

annapUrNE : sAma 29 U Adi

akSayali.ngavibhO : s'a.nkarAbharaNaM 29 * mis'ra cApu

 


Alphabetical arrangement:

a A b c d E g h I j k l m n p r s' S s t u v


a.ngArakaM : surati 28 B rUpakaM

abhayAmbA nAyaka harisAyaka : Anandabhairavi 20 B Adi

abhayAmbA nAyaka varadAyaka : kEdAragauLa 28 * Adi

abhayAmbA jagadambA : kalyANi 65 * Adi

abhayAmbAyAm : sahAna 22 B tripuTa

abhayAmbikAyAh : kEdAragauLa 28 * jhaMpa

abhayAmbikAyai : yadukulakAmbhOji 28 B rUpakaM

abhirAmIM : bhUSAvati 64 * rUpakaM

agastIs'varaM : lalitA 15 U mis'ra cApu

akSayali.ngavibhO : s'a.nkarAbharaNaM 29 * mis'ra cApu

akhilANDEs'vari : jujAvanti 28 B Adi

akhilANDEs'varO : s'uddhasAveri 1 U rUpakaM

akhilANDEs'varyai : Arabhi 29 U Adi

amba nIlAyatAkSI : nIlAmbari 29 B Adi

ambikAyAh : kEdAraM 29 B Adi

ananta bAlakRSNa : Is'amanohari 28 B Adi

annapUrNE : sAma 29 U Adi

arddhanArIs'varaM : kumudakriyA 51 U rUpakaM

aruNAcalanAthaM : sAra.ngA 65 B rUpakaM

avyAjakaruNAkaTAkSi : sAla.nganATa 15 U tripuTa

A~njanEyaM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

AdipurIs'varaM : Arabhi 29 U Adi

AnandAmR.takarSiNI : amR.tavarSiNi 66 U Adi

AnandEs'varENa : Anandabhairavi 20 B mis'ra cApu

AnandanaTanaprakAs'aM : kEdAraM 29 B mis'ra cApu

AryAM abhayAmbAM : bhairavi 20 B tripuTa

bAlAmbikAyAh : kAnaDa (karNAtaka kApi) 22 B Adi

bAlAmbikAyAh : kEdAragauLa 28 * rUpakaM

bAlAmbikAyai : nATTakura~nji 28 B rUpakaM

bAlAmbikE pAhi : manora~njani 5 * maTyaM

bAlAmbikayA : s'rIra~njani 22 B caturas'ra EkaM

bAlagopAla : bhairavi 20 B Adi

bAlakRSNaM : gopikAvasantaM 20 B Adi

bAlakucAmbikE : surati 28 B rUpakaM

bAlasubrahmaNyaM : surati 28 B Adi

bhAratI : dEvamanohari 22 B rUpakaM

bhUSApatiM : bhUSAvati 64 * rUpakaM

bhUSAvatIM : bhUSAvati 64 * rUpakaM

bhajarE rE citta : kalyAni 65 * mis'ra cApu

bhaktavatsalaM : vaMs'avati 54 * Adi

bhogachAyAnATakapriyE : bhogachAyAnATa 34 * Adi

brahmavidyAmbikE : kalyAni 65 * Adi

brhadIs'akatAkSENa : jIvantikA 48 * rUpakaM

brhadIs'varAya : s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi

brhadIs'varIM : lalitapa~ncamaM 14 U Adi

brhadIs'varO rakSatu : gAnasAmavarALi 3 * rUpakaM

brhadIs'varaM bhajarE : nAgadhvani 29 U Adi

brhadambA madambA : bhAnumati 4 * Adi

brhadambikAyai : vasanta 15 B mis'ra cApu

brhannAyaki : AndhALi 29 U Adi

brhaspatE : aThANA 29 B tripuTa

budham As'rayAmi : nATTakura~nji 28 B jhaMpa

cEtah s'rI bAlakRSNaM : jujAvanti 28 B rUpakaM

candraM bhaja : RsAvEri 8 B maTyaM

candrasEkharaM : mArgahindoLaM 20 U Adi

chAyAvatIM : chAyAvati 17 * Adi

cidaMbarEs'vaM : dhunibhinnaSaDjaM 9 * Adi

cidaMbara naTarAjam : kEdAraM 29 B Adi

cidaMbara naTarAjamUrtiM : TanukIrti 6 * mis'ra cApu

cintayE mahAli.nga : paraju 15 B Adi

cintayEhaM sadA (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

cintaya mAkanda : bhairavi 20 B rUpakaM

dAkSAyaNI : toDi 8 * rUpakaM

dAs'arathE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

dEvI jagadIs'varI : bhairavi 20 B rUpakaM

dInabandho (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

daNdAyudhapANiM : Anandabhairavi 20 B rUpakaM

daNdanAthayA : kamAs 28 B Adi

dakSiNAmUrtE : s'a.nkarAbharaNaM 29 * jhampa

dharmasamvardhanI : madhyamAvati 22 B rUpakaM

divAkaratanujaM : yadukulakAmbhOji 28 B caturas'ra EkaM

Ehi annapUrNE : punnAgavarALi 8 B Adi

EkAmrEs'anAyakIM : cAmaraM 56 * Adi

EkAmrEs'anAyikE s'ivE : s'uddhasAvEri 1 U Adi

EkAmranAthAya : mukhAri 20 B rUpakaM

EkAmranAthAya : vIravasantaM 24 * rUpakaM

EkAmranAthaM : gamakakriyA 53 * Adi

EkaMranAthEs'varENa : catura.ngiNi 66 * Adi

EkadantaM : bilahari 29 B mis'ra cApu

gAnalolE : nAgavarALi 8 U mis'ra cApu

gIticakrarathastitAyai : kannaDa 28 B mis'ra cApu

gOvindArAjAya namastE : surati 28 B rUpakaM

gOvindarAjENa rakSitohaM : mEcabauLi 15 U rUpakaM

gOvindarAjaM : mukhAri 20 B mis'ra cApu

ga.ngE mAM pAhi : ju~njUThi 28 B khaNda EkaM

gaNEs'a kumAra : ju~njUThi 28 B caturas'ra EkaM

gaNanAyakaM : rudrapriyA 22 B Adi

gaNapatE : kalyAni 65 * rUpakaM

gaNarAjEna : Arabhi 29 U mis'ra cApu

gajAdIs'AdanyaM : nATTakura~nji 28 B mis'ra cApu

gajAmbA nAyako : ju~njUThi 28 B mis'ra cApu

gajAnanAya namastE : s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM

gajAnanayutaM : vEgavAhini 16 * caturas'ra EkaM

gaurIs'Aya namastE : Arabhi 29 U tripuTa

gauri girirAjakumAri : gauri 15 B rUpakaM

SirijayAjayA : s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi

gokarNEs'vara : saurASTraM 15 B Adi

gopAlakRSNAya : kAmbhOji 28 B Adi

gopikA manoharaM : mohanaM 65 B rUpakaM

govarddhana girIs'aM : hindoLaM 20 U rUpakaM

guNijanAdi : gujjari 15 U Adi

guruguhAdanyaM : balahaMsa 28 U jhaMpa

guruguhAya : sAma 29 U Adi

guruguha sarasija (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 caturas'ra EkaM

guruguha bhavAntara.ngiNIM : catura.ngiNi 66 * mis'ra cApu

guruguhapadapa.nkaja (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

guruguhasvAmini : bhAnumati 4 * khaNda tripuTa

gurumurtE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM

hATakEs'vara : bilahari 29 B rUpakaM

hAlAsyanAthaM : darbAr 22 B Adi

hE mAyE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

hErambAya : aThANa 28 B rUpakaM

hariharaputraM : vasanta 15 B khaNda EkaM

hariyuvatIM : dEs'IsimhAravaM 58 * rUpakaM

hastivadanAya : navarOj 29 B mis'ra cApu

himAcalakumArIM : jha.nkArabhramari 19 * rUpakaM

himagirikumAri : amRtavarSiNi 66 U Adi

himagirikumAri Is'vari : ravikriyA 42 * Adi

hiraNmayIM lakSmIM : lalitA 15 U rUpakaM

Is'AnAdi s'ivAkArama.ncE : sahAna 22 B rUpakaM

j~nAnAmbikE : sEnAgraNi 7 * tis'ra EkaM

j~nAnaprasUnAmbikE : kalyAni 65 * rUpakaM

jagadIs'a (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

jagadIs'amanohari : Is'amanohari 28 B rUpakaM

jambUpatE : yamunAkalyANi 65 B rUpakaM

jayati s'ivA bhavAni : bhavAni 44 * rUpakaM

kA.ncIs'aM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

kAdambarIpriyAyai : mohanaM 65 B mis'ra cApu

kAlabhairavaM : bhairavaM 22 U Adi

kAmAkSIM kalyANIM : kalyAni 65 * rUpakaM

kAmAkSi mAm pAhi : s'uddhadEs'i 22 U rUpakaM

kAmAkSi kAmakoTi : sumadyuti 57 * rUpakaM

kAmAkSi varalakSmi : bilahari 29 B Adi

kAmEs'varENa : s'rI 22 * Adi

kAmakoTipIThavAsini : saugandini 37 * Adi

kAs'i vis'AlAkSIM : gamakakriyA 53 * rUpakaM

kAs'i vis'vEs'vara Ehi : kAmbhOji 28BaTa

kAyArohaNEs'aM : dEvagAndhAraM 22 U rUpakaM

kSitijAramaNaM : dEvagAndhAri 29 B Adi

ka~njadalAyatAkSI : manohari 33 U Adi

kailAsanAthEna : kAmbhOji 28 B mis'ra cApu

kailAsanAthaM : vEgavAhini 16 * Adi

kalAvatI : kalAvati 31 * Adi

kamalAmbA samrakSatu : Anandabhairavi 20 B tripuTa

kamalAmbAm bhajarE : kalyAni 65 * Adi

kamalAmbikAyAh : punnAgavarALi 8 B rUpakaM

kamalAmbikAyai : kAmbhOji 28 B aTa

kamalAmbikE : toDi 8 * rUpakaM

kamalAsana (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

kanakAmbarI kAruNyAmRta : kanakAmbari 1 * rUpakaM

kanakasabhApatiM : mALavas'rI 22 U Adi

karikaLabhamukhaM : sAvEri 15 B rUpakaM

kaumArI : gaurIvELAvaLi 23 * Adi

kodaNDarAmAM : kokilAravaM 11 * Adi

kRSNAnanda mukundamurArE : gauLipantu 15 U mis'ra cApu

kumArasvAminaM : asAvEri 8 B Adi

kumbhEs'varAya : kEdAraM 29 B rUpakaM

kumbhEs'varAya : kalyAni 65 * mis'ra cApu

kumbhEs'varENa : kalyAni 65 * Adi

kusumAkara : Ahiri 20 B Adi

kusumAkaras'obhita : kusumAkaraM 71 * rUpakaM

lalitAmbikAM : dEvakriyA 28 U Adi

lalitAmbikAyai : bhairavi 20 B mis'ra cApu

lalitAparamEs'vari : surati 28 B Adi

lambodarAya : varALi 39 * khaNda cApu

mAdhavo mAM pAtu (das'AvatAraM) : rAgAmAlikA rUpakaM

mAmava MInAkSI : varALi 39 * mis'ra cApu

mAmava raghuvIra : mAhuri 28 U mis'ra cApu

mAmava pattAbhirAmA : maNira.ngu 22 U mis'ra cApu

mAnasa guruguha : Anandabhairavi 20 B rUpakaM

mArakoTi koTi LAvaNya : Arabhi 29 U jhampa

mAraratipriyaM : ratipriyA 62 * Adi

mArgahindoLarAga : mArgahindoLaM 20 U Adi

mArgasahAyAs'varaM : kAs'IrAmakriyA 51 * mis'ra cApu

mAruvakAdi mAlini : mAruva 15 B Adi

mAta.ngI : ramAmanohari 52 * rUpakaM

mAta.ngI marakatA.ngI : dautapa~ncamaM 69 * rUpakaM

mAyE citkalE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

mAyE tvam yAhi : tara.ngiNi 26 * Adi

mAyUranAthaM : dhanyAs'i 20 B mis'ra cApu

mInAkSI mE mudam : gamakakriyA 53 * Adi

ma.ngaLAmbAyai : mALavas'rI 22 U jhaMpa

ma.ngaLadEvatE : mArgadEs'I 15 B Adi

ma.ngaLadEvatayA : dhanyAs'i 20 B rUpakaM

madhurAmbA samrakSatu : dEvakriyA 28 U Adi

madhurAmbA jayati : paraju 15 B mis'ra cApu

madhurAmbAM bhajarE : stavarAjaM 46 * Adi

madhurAmbAyAh : bEgaDa 29 B mis'ra cApu

madhurAmbikAyAM : dEs'IsimharavaM 58 * rUpakaM

mahAdEvEna : dEvamanohari 22 B Adi

mahAgaNapatE : naTanArAyaNi 28 U Adi

mahAgaNapatiM : calanAta 36 * caturas'ra EkaM

mahAgaNapatiM vandE : toDi 8 * rUpakaM

mahAlakSmI : mAdhavamanohari 22 B Adi

mahAli.ngEs'varAya : aThANA 28 B Adi

mahAli.ngEs'varaM : paraju 15 B Adi

mahAsuraM kEtumahaM : cAmaraM 56 * rUpakaM

mahAtripurasundari : madhyamAvati 22 B rUpakaM

mahiSAsuramardinIM : nArAyaNi 29 U mis'ra cApu

mahiSAsuramardini : gauLa 15 U khaNda cApu

marakatali.ngaM : vasanta 15 B Adi

marakatavallIM : kAmbhOji 28 B Adi

matsyAvatAra mAmava: bhinnapa~ncamaM 3 U Adi

mohananATarAgapriyE : mohananATa 9 U Adi

mucukundavarada (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

muraharENa mukundEna : s'uddhamukhAri 1 U rUpakaM

nAgAbharaNaM : nAgAbharaNaM 30 * Adi

nAgagAndhArI : nAgAndhAri 20 U Adi

nAgali.ngaM namAmi: mohanaM 65 B Adi

nAgali.ngaM bhajEhaM : s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi

nI sAti daivamu (Telugu daru) : s'rIra~njani 22 B rUpakaM

nIlA.ngaM : nIlAmbari 29 B khaNda EkaM

nIlAcalanAthaM : sumadyuti 57 * Adi

nIlakanThAya : nAdanAmakriyA 15 U mis'ra cApu

nIlakanTha : vasanta 15 B rUpakaM

nIlakanThaM bhajEhaM : kEdAragauLa 28 * rUpakaM

nIlotpalAmbA jayati : nArAyaNagauLa 28 U mis'ra cApu

nIlotpalAmbAM : nArIrItigauLa 20 * mis'ra cApu

nIlotpalAmbikAyA : kannaDagauLa 22 U Adi

nIlotpalAmbikAyAh paraM : gauLa 15 U rUpakaM

nIlotpalAmbikAyAm : pUrvagauLa 29 U rUpakaM

nIlotpalAmbikAyAstava : mAyAmALavagauLa 15 * cApu

nIlotpalAmbikAyai : kEdAragauLa 28 * Adi

nIlotpalAmbikE : chAyAgauLa 15 U rUpakaM

nIrajAkSi kAmAkSi : hindoLaM 20 U rUpakaM

nabhOmaNi : nabhOmaNi 40 * mis'ra cApu

namastE paradEvatE : dEvara~nji 15 U tis'ra EkaM

namonamastE gIrvANI : gIrvANi 43 * mis'ra cApu

nandagopAla : yamunAkalyANi 65 B Adi

naraharimAs'rayAmi : jayas'uddhamALavi 18 * tripuTa

narasiMha Agaccha : mohanaM 65 B mis'ra cApu

narmadA kAvErI : nAmadEs'i 50 * mis'ra cApu

navaratna vilAsA : navaratnavilAsaM 20 U Adi

navaratnamAlinIM : gamakakriyA 53 * khaNda EkaM

niSadAdi : NiSadaM 60 * mis'ra cApu

pAhi durgE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

pAhi mAM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

pAhi mAM ratnAcalanAyaka : mukhAri 20 B Adi

pAhi mAM pArvati : mohanaM 65 B rUpakaM

pAlaya mAM brhadIs'vara : nAyaki 22 B rUpakaM

pAlaya mAM brhadIs'vari : toDi 8 * rUpakaM

pAlaya mAM pArvatIs'a : kannaDa 28 B rUpakaM

pAlaya mAM paramEs'varI : tara.ngiNi 26 * rUpakaM

pAmarajanapAlinI : sumadyuti 57 * rUpakaM

pArvatIkumAraM : nATTakura~nji 28 B rUpakaM

pArvatIpatE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

pArvatIpatiM : haMsadhvani 29 U Adi

pArvatIs'varENa : bhUSAvati 64 * Adi

pItavarNaM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

pUrNacandrabimba : rAgAmAlikA rUpakaM

pa~ncAs'atpITharUpiNi : DevagAndhAraM 22 U Adi

pa~ncabhUtakiraNAvaLiM : kiraNAvaLi 21 * khaNda EkaM

pa~ncamAta.ngamukha : malahari 15 U rUpakaM

pa.nkajamukha (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

pannagas'ayana : madhyamAvati 22 B Adi

parAs'akti Is'vari : gaurIvELAvaLi 23 * Adi

parAs'aktiM : rudrapriya 22 U Adi

paraMjyotiSmatI : jyoti 68 * Adi

paradEvatA (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ram

paradEvatA brhatkucAmbA : dhanyAs'i 20 B Adi

paradEvatE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM

paradEvatE : Anandabhairavi 20 B Adi

paradEvatE bhaktapUjitE : husEni 22 B Adi

paramEs'varENa : pUrvavarALi 3 U Adi

paramEs'vara : calanAta 36 * Adi

paramas'ivAtmajaM : yamunAkalyANi 65 B Adi

parandhAmavatI : dhAmavati 59 * rUpakaM

parimaLara.nganAthaM : hamIrkalyANi 65 B rUpakaM

parimaLara.nganAthaM : hamIrkalyANi 65 B rUpakaM

parvatarAjakumArI : s'rIra~njani 22 B adi

parvatavardhanI : sAma 29 U Adi

pas'upatIs'varaM : s'ivapantuvarALi 45 * Adi

pavanAtmajAgaccha : calanAta 36 * jhaMpa

pavanAtmajaM : s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi

praNatArtiharAya : sAmanta 30 U Adi

praNatArtiharaM : nAyaki 22 B Adi

prasannave.nkatEs'aM : vATIvasantabhairavi 14 * tripuTa

pratya.ngirAbhagavatIM : nAdanAmakriyA 15 U mis'ra cApu

puraharanandana : hamIrkalyANi 65 B Adi

rAjagopAlam : mohanaM 65 B rUpakaM

rAjarAjEndra : guNDakriyA 15 U tripuTa

rAjIvalocanaM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

rAmE bhaaratapAlita : jyoti 68 * khaNda cApu

rAma rAma : rAmakali 15 B rUpakaM

rAma janArdana (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

rAmacandrAdanyaM : dhanyAs'i 20 B khaNda cApu

rAmacandrAya : toDi 8 * mis'ra cApu

rAmacandrENa : mA~nji 20 B rUpakaM

rAmacandraM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

rAmacandraM bhAvayAmi : vasanta 15 B rUpakaM

rAmacandrabhaktaM : gEyahejjajji 13 * Adi

rAmacandrasya : dhAmavati 59 * Adi

rAmakRSNEna : sahAna 22 B Adi

rAmanAthaM : kAs'IrAmakriyA 51 * rUpakaM

rENukAdEvi : kannaDa ba.ngaLA 15 U jhaMpa

rUpamu jUci : toDi 8 * Adi (cauka varNaM, Telugu)

ra.nganAyakaM : nAyaki 22 B Adi

ra.ngapuraviharA : bRndAvanasAra.ngA 22 U rUpakaM

raktagaNapatiM : mohanaM 65 B Adi

rudrakopa : rudrapriyA 22 B rUpakaM

s'AlivATIs'varaM : dEvagAndhAri 29 B Adi

s'a.nkaramabhirAmimanoharaM : manohari 33 U rUpakaM

s'a.nkaranArAyaNaM : nArAyaNadEs'AkSi 29 U adi

s'a.nkaravara (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM

s'a.nkhacakragadhA pANiM : pUrNacandrikA 29 B rUpakaM

s'ailEs'varaM : sumadyuti 57 * Adi

s'ailarAjakumArI : s'ailadEs'AkSi 35 * Adi

s'aktisahita (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

s'arAvatItaTa : s'arAvati 25 * rUpakaM

s'aravaNabhava : rEvagupti 15 U rUpakaM

s'aurividhi nutE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

s'eSAcalanAyakaM : varALi 39 * rUpakaM

s'ivakAmEs'varIM cintayEhaM : kalyAni 65 * Adi

s'ivakAmEs'varaM : Arabhi 29 * Adi

s'ivakAmIpatiM : nATTakura~nji 28 B Adi

s'ivakAyArohaNEs'Aya : rudrapriyA 22 B rUpakaM

s'r.ngArAdi : dhavaLA.ngaM 49 * khaNDa EkaM

s'r.ngArarasama~njarIM : rasama~njari 72 * rUpakaM

s'r.ngAras'aktyAyudha : ramAmanohari 52 * jhaMpa

s'rI abhayAmbA (maNipravALaM) : s'rI 22 * Adi

s'rI bAlasubrahmaNyAgaccha : bilahari 29 B mis'ra cApu

s'rI bhArgavI : ma.ngaLakais'ikI 15 U mis'ra cApu

s'rI dakSiNAmUrtiM : aThANA 28 B khaNda EkaM

s'rI dakSiNAmUrtimIs'aM : phEnadyuti 2 * Adi

s'rI duM durgE : s'rIra~njani 22 B khaNda EkaM

s'rI gaNEs'AtparaM : ArdradAs'i 15 U jhaMpa

s'rI gaNanAthaM : Is'amanohari 28 B rUpakaM

s'rI guruNA pAlitosmi : pAdi 15 U rUpakaM

s'rI guruguha : dEvakriyA 28 U rUpakaM

s'rI guruguhamUrtE : udayaravicandrika 9 U rUpakaM

s'rI guruguhasya : pUrvi 15 B mis'ra cApu

s'rI kALahastIs'a : husEni 22 B jhampa

s'rI kAntimatIM : dEs'IsimhAravaM 58 * Adi

s'rI kamalAmbA jayati : Ahiri 20 B rUpakaM

s'rI kamalAmbikAyAh paraM : bhairavi 20 B jhaMpa

s'rI kamalAmbikE : s'rI 22 * khaNda EkaM

s'rI kamalAmbikE avAvA : ghanTA 20 B Adi

s'rI kamalAmbikayA : s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM

s'rI kamalambikAyAm : sahAna 22 B tripuTa

s'rI kRSNaM bhaja : toDi 8 * adi

s'rI kRSNaM bhajarE : rUpavati 12 * rUpakaM

s'rI kRSNo mAM : nAsAmaNi 71 * rUpakaM

s'rI lakSmIvarAhaM : AbhOgi 22 U Adi

s'rI mAtah s'ivavAmA.ngE : bEgada 29 B Adi

s'rI mInAkSI gauri : gaurI 15 B rUpakaM

s'rI mInAmbikAyAh : dEvagAndhAri 29 B rUpakaM

s'rI mUlAdhAracakravinAyaka : s'rI 22 * Adi

s'rI ma.ngaLAmbikAM : ghanTA 20 B jhaMpa

s'rI ma.ngaLAmbikE : kalyAni 65 * aTa

s'rI madhurAmbikE : kalyAni 65 * khaNda cApu

s'rI madhurAmbikayA : aThANA 28 B mis'ra cApu

s'rI madhurApurIvihAriNi : bilahari 29 B rUpakaM

s'rI mahAgaNapati : gauLa 15 U tripuTa

s'rI mahArA~njI (maNipravALaM) : karnATaka kApi 22 B khaNDa EkaM

s'rI matRbhUtaM : kannaDa 28 B mis'ra cApu

s'rI nAthAdi guruguho jayati : mAyAmALavagauLa 15 * Adi

s'rI nAthasodarIM : nabhOmaNi 40 * rUpakaM

s'rI nIlotpalanAyikE : nArIrItigauLa 20 * rUpakaM

s'rI pArthasArathinA : s'uddha dhanyAs'i 22 U rUpakaM

s'rI pArvatIparamEs'varau : bauLi 15 U Adi

s'rI rAjagopAla : sAvEri 15 B Adi

s'rI rAjarAjEs'varIM : madhyamAvati 22 B rUpakaM

s'rI rAjarAjEs'vari : pUrNacandrikA 29 B Adi

s'rI rAmaM : nArAyaNagauLa 28 U Adi

s'rI rAmacandro : s'rIra~njani 22 B mis'ra cApu

s'rI ra.nganAthAya : dhanyAs'i 20 B rUpakaM

s'rI ramA sarasvatIsEvitAM : nAsAmaNi 70 * Adi

s'rI sAmbas'ivaM : bilahari 29 B Adi

s'rI sarasvatI namostutE : Arabhi 29 U rUpakaM

s'rI sarasvatI hitE : mA~nji 20 B adi

s'rI satyanArAyaNaM : s'ivapantuvarALi 45 * rUpakaM

s'rI subrahmaNyAya : kAmbhOji 28 B rUpakaM

s'rI subrahmaNyo mAM : toDi 8 * Adi

s'rI sugandhikuntaLAmbike : kuntaLaM 61 rUpakaM

s'rI sundararAjam : kAs'IrAmakriyA 51 * Adi

s'rI svAminathAya : kamAs 28 B khaNda cApu

s'rI tyAgarAjasya : rudrapriyA 22 B mis'ra cApu

s'rI s'UlinIM : s'ailadEs'AkSi 35 * Adi

s'rI s'a.nkara (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ram

s'rI s'ukrabhagavantaM : paraju 15 B aTa

s'rI vA~nchanAtha : surati 28 B Adi

s'rI vENugopAlA : kura~nji 29 U jhaMpa

s'rI vENugopAlaM : s'aNkarAbharaNaM 29 * rUpakaM

s'rI vaTukanAtha : dEvakriyA 28 U mis'ra cApu

s'rI vaidyanAthaM : aThANA 28 B Adi

s'rI valmIkali.ngam : kAmbhOji 28 B aTa

s'rI varalakSmi : s'rI 22 * rUpakaM

s'rI ve.nkatagirIs'aM : surati 28 B Adi

s'rI ve.nkates'aM : kalyANavasantaM

s'rI vidyA rAjagopAlam : jaganmohini 38 * tis'ra EkaM

s'rI vis'vanAthaM : (caturdas'a) rAgAmAlikA Adi

s'vEtAraNyEs'varaM : Arabhi 29 U Adi

s'vEtagaNapatiM : rAgacUDAmaNi 32 * tripuTa

s'yAmaLA.ngi : s'yAmaLaM 55 * Adi

s'yAmaLE MInAkSI : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

SadAnanE : kamAs 28 B Adi

sAdhujanacitta : pUrNapa~ncamaM 15 B tripuTa

sAdhujanavinutaM : gItapriyA 63 * tripuTa

sAmagAnapriyE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

sAmbasadAs'ivAya : kAmbhOji 28 B Adi

sAra.ngArAgapriyE : sAra.ngA 65 B mis'ra cApu

sArasadaLanayanA : kamAs 28 B tripuTa

sEnApatE : kAs'IrAmakriyA 51 * Adi

sUryamUrtE : saurASTraM 15 B dhruvaM

saccidAnandamaya : kumbhini 41 * Adi

sadAcalEs'varaM : bhUpaLaM 9 U adi

sadAs'ivEna : sindhurAmakriyA 45 U Adi

sadAs'iva jAyE (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

sadAs'ivamupAsmahE : s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi

sadAs'rayE abhayAmbikE : cAmaraM 56 * rUpakaM

sadAvinatasAdarE : rEvagupti 15 U rUpakaM

saindhavIrAgapriyE : saindhavi 22 B Adi

sakalasuravinuta (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturs'ra EkaM

sandhyA dEvIM : dEvakriyA 28 U Adi

santAna rAmasvAminaM : hindoLavasantaM 20 U adi

santAnagopAlakRSNaM : kamAs 28 B rUpakaM

santAnama~njari : santAnama~njari 67 * Adi

santAnasaubhAgya (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

santataM gOvindarAjaM : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

santataM pAhimAM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

sarasa sauvIra : sauvIraM 47 * Adi

sarasijanAbha sodari : nAgagAndhArI 20 U rUpakaM

sarasvatI manoharI : sarasvatimanohari 28 U Adi

sarasvatI chAyAtara.ngiNi : chAyAtara.ngiNi 28 U Adi

sarasvatI vidhiyuvati : hindoLaM 20 U rUpakaM

sarasvatyA bhagavatyA : chAyAgauLa 15 U mis'ra cApu

saundararAjaM : bRndAvani 22 U rUpakaM

saurasEnEs'aM : saurasEna 27 * Adi

siddhIs'varAya : nIlAmbari 29 B mis'ra cApu

siddhivinAyakaM : cAmaraM 56 * rUpakaM

simhAsanastitE (vEda) : rAgAmAlikA rUpakaM

smarAmyahaM sadA rAhuM : ramAmanohari 52 * rUpakaM

somAskandaM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

somasundarEs'varaM : s'uddhavasantaM 29 U Adi

stavarAjAdi : stavarAjaM 46 * mis'ra cApu

subrahmaNyEna : s'uddha dhanyAs'i 22 U Adi

subrahmaNyaM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

sundarEs'varAya : s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM

sundaramUrtiM : Takka 15 U rUpakaM

svAminAthEna : bRndAvani 22 B Adi

svAminAtha : calanAta 36 * Adi

tArakEs'vara : s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi

tiruvaTIs'varaM : gamakakriyA 53 * rUpakaM

trilocanamohinIM : bhairavi 20 B Adi

tripurasundari : dEvamanohari 22 B Adi

tripurasundari : sAma 29 U rUpakaM

tyAgEs'aM bhajarE : rudrapriyA 22 B Adi

tyAgarAjAdanyaM : darbAr 22 B Adi

tyAgarAjAya namastE : bEgaDa 29 B rUpakaM

tyAgarAjE krtyAkrtyaM : sAra.ngA 65 B jhampa

tyAgarAjEna : sALagabhairavi 22 U Adi

tyAgarAja mahadhvajAroha : s'rI 22 * Adi

tyAgarAja pAlaya : gauLa 15 U Adi

tyAgarAjaM bhajEhaM : nIlAmbari 29 B rUpakaM

tyAgarAjaM bhaja rE : yadukulakAmbhOji 28 B mis'ra cApu

tyAgarAjayogavaibhavaM : Anandabhairavi 20 B rUpakaM

tyAgarAjo : aThANA 28 B rUpakaM

ucciSTa gaNapatau : kAs'IrAmakriyA 51 * Adi

vAgdEvI (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

vAma.ngastitayA : aThANA 28 B khaNda EkaM

vArAhIM : vEgavAhini 16 * mis'ra cApu

vAsudEvamupAsmahE : mALavapa~ncamaM 15 B rUpakaM

vAtApi gaNapatiM : haMsadhvani 29 U Adi

vEdAraNyEs'varAya : toDi 8 * Adi

vEdapurIs'varaM : dhanyAs'i 20 B Adi

vINAbhEri : AbhEri 20 U Adi

vINApustakadhAriNIM : vEgavAhini 16 * khaNda EkaM

vIrahanUmatE : karNATaka kApi 22 B rUpakaM

vIravasanta tyAgarAja : vIravasantaM 24 * Adi

vaMs'avati : vaMs'avati 54 * Adi

vadAnyEs'varaM : dEvagAndhAri 29 B Adi

vallabhanAyakasya : bEgaDa 29 B rUpakaM

vandE MInAkSI (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

varadarAja pAhi (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM

varadarAja vAva : ga.ngAtara.ngiN i 33 * rUpakaM

varadarAjamupAsmahE : sAra.ngA 65 B rUpakaM

varalakSmIM : saurASTraM 15 B Adi

varas'ivabAlaM (noTTu) : s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM

ve.nkatAcalapatE : karNAtaka kApi 22 B Adi

ve.nkatEs'vara yAdava bhUpatiM : mEghara~njani 15 U rUpakaM

vighnEs'varaM : malahari 15 U Adi

vinAyaka : vEgavAhini 16 * rUpakaM

vis'AlAkSIM : kAs'IrAmakriyA 51 * tripuTa

vis'vEs'varO : kAnaDa (karNAtaka kApi 22 B Adi

vis'vanAthEna : sAmanta 30 U Adi

vis'vanAthaM bhajEhaM : naThAbharaNaM 10 * Adi


RAGA INDEX OF KRITHIS OF MUTHUSWAMI DIKSHITAR

Sorted By Raga Name

 

kRti : rAgaM - meKa Number (1-72) - (U/B/*) - taLa Name

(U = upA.nga rAgaM, B= bhaShA.nga rAgaM, * (asaMpUrNa meLa rAgaM))

a sample entry (example):

Arabhi 29 U rUpakaM : s'rI sarasvatI namostutE

vATIvasantabhairavi 14 * tripuTa : prasannave.nkatEs'aM


Alphabetical arrangement:

a A b c d E g h I j k l m n p r s' S s t u v


aThANA 28 B Adi : mahAli.ngEs'varAya

aThANA 28 B Adi : s'rI vaidyanAthaM

aThANA 28 B khaNda EkaM : s'rI dakSiNAmUrtiM

aThANA 28 B khaNda EkaM : vAma.ngastitayA

aThANA 28 B mis'ra cApu : s'rI madhurAmbikayA

aThANA 28 B rUpakaM : tyAgarAjo

aThANA 29 B tripuTa : brhaspatE

aThANa 28 B rUpakaM : hErambAya

amR.tavarSiNi 66 U Adi : AnandAmR.takarSiNI

amRtavarSiNi 66 U Adi : himagirikumAri

asAvEri 8 B Adi : kumArasvAminaM

asAvEri 8 B maTyaM : candraM bhaja

AbhEri 20 U Adi : vINAbhEri

AbhOgi 22 U Adi : s'rI lakSmIvarAhaM

Ahiri 20 B Adi : kusumAkara

Ahiri 20 B rUpakaM : s'rI kamalAmbA jayati

Anandabhairavi 20 B Adi : abhayAmbA nAyaka harisAyaka

Anandabhairavi 20 B Adi : paradEvatE

Anandabhairavi 20 B mis'ra cApu : AnandEs'varENa

Anandabhairavi 20 B rUpakaM : daNdAyudhapANiM

Anandabhairavi 20 B rUpakaM : mAnasa guruguha

Anandabhairavi 20 B rUpakaM : tyAgarAjayogavaibhavaM

Anandabhairavi 20 B tripuTa : kamalAmbA samrakSatu

AndhALi 29 U Adi : brhannAyaki

Arabhi 29 * Adi : s'ivakAmEs'varaM

Arabhi 29 U Adi : AdipurIs'varaM

Arabhi 29 U Adi : akhilANDEs'varyai

Arabhi 29 U Adi : s'vEtAraNyEs'varaM

Arabhi 29 U jhampa : mArakoTi koTi LAvaNya

Arabhi 29 U mis'ra cApu : gaNarAjEna

Arabhi 29 U rUpakaM : s'rI sarasvatI namostutE

Arabhi 29 U tripuTa : gaurIs'Aya namastE

ArdradEs'i 15 U jhaMpa : s'rI gaNEs'AtparaM

bEgaDa 29 B mis'ra cApu : madhurAmbAyAh

bEgaDa 29 B rUpakaM : tyAgarAjAya namastE

bEgaDa 29 B rUpakaM : vallabhanAyakasya

bEgada 29 B Adi : s'rI mAtah s'ivavAmA.ngE

bRndAvanasAra.ngA 22 U rUpakaM : ra.ngapuraviharA

bRndAvani 22 B Adi : svAminAthEna

bRndAvani 22 U rUpakaM : saundararAjaM

balahaMsa 28 U jhaMpa : guruguhAdanyaM

bauLi 15 U Adi : s'rI pArvatIparamEs'varau

bhAnumati 4 * Adi : brhadambA madambA

bhAnumati 4 * khaNda tripuTa : guruguhasvAmini

bhUSAvati 64 * Adi : pArvatIs'varENa

bhUSAvati 64 * rUpakaM : abhirAmIM

bhUSAvati 64 * rUpakaM : bhUSAvatIM

bhUSAvati 64 * rUpakaM : bhUSApatiM

bhUpaLaM 9 U adi : sadAcalEs'varaM

bhairavaM 22 U Adi : kAlabhairavaM

bhairavi 20 B Adi : bAlagopAla

bhairavi 20 B Adi : trilocanamohinIM

bhairavi 20 B jhaMpa : s'rI kamalAmbikAyAh paraM

bhairavi 20 B mis'ra cApu : lalitAmbikAyai

bhairavi 20 B rUpakaM : cintaya mAkanda

bhairavi 20 B rUpakaM : dEvI jagadIs'varI

bhairavi 20 B tripuTa : AryAM abhayAmbAM

bhavAni 44 * rUpakaM : jayati s'ivA bhavAni

bhinnapa~ncamaM 3 U Adi : matsyAvatAra mAmava

bhogachAyAnATa 34 * Adi : bhogachAyAnATakapriyE

bilahari 29 B Adi : kAmAkSi varalakSmi

bilahari 29 B Adi : s'rI sAmbas'ivaM

bilahari 29 B mis'ra cApu : EkadantaM

bilahari 29 B mis'ra cApu : s'rI bAlasubrahmaNyAgaccha

bilahari 29 B rUpakaM : hATakEs'vara

bilahari 29 B rUpakaM : s'rI madhurApurIvihAriNi

cAmaraM 56 * Adi : EkAmrEs'anAyakIM

cAmaraM 56 * rUpakaM : mahAsuraM kEtumahaM

cAmaraM 56 * rUpakaM : sadAs'rayE abhayAmbikE

cAmaraM 56 * rUpakaM : siddhivinAyakaM

calanAta 36 * Adi : paramEs'vara

calanAta 36 * Adi : svAminAtha

calanAta 36 * caturas'ra EkaM : mahAgaNapatiM

calanAta 36 * jhaMpa : pavanAtmajAgaccha

catura.ngiNi 66 * Adi : EkaMranAthEs'varENa

catura.ngiNi 66 * mis'ra cApu : guruguha bhavAntara.ngiNIM

chAyAgauLa 15 U mis'ra cApu : sarasvatyA bhagavatyA

chAyAgauLa 15 U rUpakaM : nIlotpalAmbikE

chAyAtara.ngiNi 28 U Adi : sarasvatI chAyAtara.ngiNi

chAyAvati 17 * Adi : chAyAvatIM

dEvagAndhAraM 22 U Adi : pa~ncAs'atpITharUpiNi

dEs'IsimhAravaM 58 * Adi : s'rI kAntimatIM

dEs'IsimhAravaM 58 * rUpakaM : hariyuvatIM

dEs'IsimharavaM 58 * rUpakaM : madhurAmbikAyAM

dEvagAndhAri 29 B Adi : kSitijAramaNaM

dEvagAndhAri 29 B Adi : s'AlivATIs'varaM

dEvagAndhAri 29 B Adi : vadAnyEs'varaM

dEvagAndhAri 29 B rUpakaM : s'rI mInAmbikAyAh

dEvakriyA 28 U Adi : lalitAmbikAM

dEvakriyA 28 U Adi : madhurAmbA samrakSatu

dEvakriyA 28 U Adi : sandhyA dEvIM

dEvakriyA 28 U mis'ra cApu : s'rI vaTukanAtha

dEvakriyA 28 U rUpakaM : s'rI guruguha

dEvamanohari 22 B Adi : mahAdEvEna

dEvamanohari 22 B Adi : tripurasundari

dEvamanohari 22 B rUpakaM : bhAratI

dEvara~nji 15 U tis'ra EkaM : namastE paradEvatE

darbAr 22 B Adi : hAlAsyanAthaM

darbAr 22 B Adi : tyAgarAjAdanyaM

dautapa~ncamaM 69 * rUpakaM : mAta.ngI marakatA.ngI

devagAndhAraM 22 U rUpakaM : kAyArohaNEs'aM

dhAmavati 59 * Adi : rAmacandrasya

dhAmavati 59 * rUpakaM : parandhAmavatI

dhanyAs'i 20 B Adi : paradEvatA brhatkucAmbA

dhanyAs'i 20 B Adi : vEdapurIs'varaM

dhanyAs'i 20 B khaNda cApu : rAmacandrAdanyaM

dhanyAs'i 20 B mis'ra cApu : mAyUranAthaM

dhanyAs'i 20 B rUpakaM : ma.ngaLadEvatayA

dhanyAs'i 20 B rUpakaM : s'rI ra.nganAthAya

dhavaLA.ngaM 49 * khaNDa EkaM : s'r.ngArAdi

dhunibhinnaSaDjaM 9 * Adi : cidaMbarEs'vaM

gAnasAmavarALi 3 * rUpakaM : brhadIs'varO rakSatu

gEyahejjajji 13 * Adi : rAmacandrabhaktaM

gIrvANi 43 * mis'ra cApu : namonamastE gIrvANI

gItapriyA 63 * tripuTa : sAdhujanavinutaM

ga.ngAtara.ngiN i 33 * rUpakaM : varadarAja vAva

gamakakriyA 53 * Adi : EkAmranAthaM

gamakakriyA 53 * Adi : mInAkSI mE mudam

gamakakriyA 53 * khaNda EkaM : navaratnamAlinIM

gamakakriyA 53 * rUpakaM : kAs'i vis'AlAkSIM

gamakakriyA 53 * rUpakaM : tiruvaTIs'varaM

gauLa 15 U Adi : tyAgarAja pAlaya

gauLa 15 U khaNda cApu : mahiSAsuramardini

gauLa 15 U rUpakaM : nIlotpalAmbikAyAh paraM

gauLa 15 U tripuTa : s'rI mahAgaNapati

gauLipantu 15 U mis'ra cApu : kRSNAnanda mukundamurArE

gaurI 15 B rUpakaM : s'rI mInAkSI gauri

gaurIvELAvaLi 23 * Adi : kaumArI

gaurIvELAvaLi 23 * Adi : parAs'akti Is'vari

gauri 15 B rUpakaM : gauri girirAjakumAri

ghanTA 20 B Adi : s'rI kamalAmbikE avAvA

ghanTA 20 B jhaMpa : s'rI ma.ngaLAmbikAM

gopikAvasantaM 20 B Adi : bAlakRSNaM

guNDakriyA 15 U tripuTa : rAjarAjEndra

gujjari 15 U Adi : guNijanAdi

haMsadhvani 29 U Adi : vAtApi gaNapatiM

haMsadhvani 29 U Adi : pArvatIpatiM

hamIrkalyANi 65 B Adi : puraharanandana

hamIrkalyANi 65 B rUpakaM : parimaLara.nganAthaM

hamIrkalyANi 65 B rUpakaM : parimaLara.nganAthaM

hindoLaM 20 U rUpakaM : govarddhana girIs'aM

hindoLaM 20 U rUpakaM : nIrajAkSi kAmAkSi

hindoLaM 20 U rUpakaM : sarasvatI vidhiyuvati

hindoLavasantaM 20 U adi : santAna rAmasvAminaM

husEni 22 B Adi : paradEvatE bhaktapUjitE

husEni 22 B jhampa : s'rI kALahastIs'a

Is'amanohari 28 B Adi : ananta bAlakRSNa

Is'amanohari 28 B rUpakaM : jagadIs'amanohari

Is'amanohari 28 B rUpakaM : s'rI gaNanAthaM

jIvantikA 48 * rUpakaM : brhadIs'akatAkSENa

jaganmohini 38 * tis'ra EkaM : s'rI vidyA rAjagopAlam

jayas'uddhamALavi 18 * tripuTa : naraharimAs'rayAmi

jha.nkArabhramari 19 * rUpakaM : himAcalakumArIM

jujAvanti 28 B Adi : akhilANDEs'vari

jujAvanti 28 B rUpakaM : cEtah s'rI bAlakRSNaM

ju~njUThi 28 B caturas'ra EkaM : gaNEs'a kumAra

ju~njUThi 28 B khaNda EkaM : ga.ngE mAM pAhi

ju~njUThi 28 B mis'ra cApu : gajAmbA nAyako

jyoti 68 * Adi : paraMjyotiSmatI

jyoti 68 * khaNda cApu : rAmE bhaaratapAlita

kAmbhOji 28 B Adi : marakatavallIM

kAmbhOji 28 B Adi : sAmbasadAs'ivAya

kAmbhOji 28 B Adi : gopAlakRSNAya

kAmbhOji 28 B aTa : kamalAmbikAyai

kAmbhOji 28 B aTa : s'rI valmIkali.ngam

kAmbhOji 28 B mis'ra cApu : kailAsanAthEna

kAmbhOji 28 B rUpakaM : s'rI subrahmaNyAya

kAmbhOji 28BaTa : kAs'i vis'vEs'vara Ehi

kAnaDa (karNAtaka kApi 22 B Adi : vis'vEs'varO

kAnaDa (karNAtaka kApi) 22 B Adi : bAlAmbikAyAh

kAs'IrAmakriyA 51 * Adi : s'rI sundararAjam

kAs'IrAmakriyA 51 * Adi : sEnApatE

kAs'IrAmakriyA 51 * Adi : ucciSTa gaNapatau

kAs'IrAmakriyA 51 * mis'ra cApu : mArgasahAyAs'varaM

kAs'IrAmakriyA 51 * rUpakaM : rAmanAthaM

kAs'IrAmakriyA 51 * tripuTa : vis'AlAkSIM

kEdAraM 29 B Adi : ambikAyAh

kEdAraM 29 B Adi : cidaMbara naTarAjam

kEdAraM 29 B mis'ra cApu : AnandanaTanaprakAs'aM

kEdAraM 29 B rUpakaM : kumbhEs'varAya

kEdAragauLa 28 * Adi : abhayAmbA nAyaka varadAyaka

kEdAragauLa 28 * Adi : nIlotpalAmbikAyai

kEdAragauLa 28 * jhaMpa : abhayAmbikAyAh

kEdAragauLa 28 * rUpakaM : bAlAmbikAyAh

kEdAragauLa 28 * rUpakaM : nIlakanThaM bhajEhaM

kalAvati 31 * Adi : kalAvatI

kalyANavasantaM : s'rI ve.nkates'aM

kalyANi 65 * Adi : abhayAmbA jagadambA

kalyAni 65 * Adi : brahmavidyAmbikE

kalyAni 65 * Adi : kamalAmbAm bhajarE

kalyAni 65 * Adi : kumbhEs'varENa

kalyAni 65 * Adi : s'ivakAmEs'varIM cintayEhaM

kalyAni 65 * aTa : s'rI ma.ngaLAmbikE

kalyAni 65 * khaNda cApu : s'rI madhurAmbikE

kalyAni 65 * mis'ra cApu : bhajarE rE citta

kalyAni 65 * mis'ra cApu : kumbhEs'varAya

kalyAni 65 * rUpakaM : gaNapatE

kalyAni 65 * rUpakaM : j~nAnaprasUnAmbikE

kalyAni 65 * rUpakaM : kAmAkSIM kalyANIM

kamAs 28 B Adi : SadAnanE

kamAs 28 B Adi : daNdanAthayA

kamAs 28 B khaNda cApu : s'rI svAminathAya

kamAs 28 B rUpakaM : santAnagopAlakRSNaM

kamAs 28 B tripuTa : sArasadaLanayanA

kanakAmbari 1 * rUpakaM : kanakAmbarI kAruNyAmRta

kannaDa 28 B mis'ra cApu : gIticakrarathastitAyai

kannaDa 28 B mis'ra cApu : s'rI matRbhUtaM

kannaDa 28 B rUpakaM : pAlaya mAM pArvatIs'a

kannaDa ba.ngaLA 15 U jhaMpa : rENukAdEvi

kannaDagauLa 22 U Adi : nIlotpalAmbikAyA

karNATaka kApi 22 B rUpakaM : vIrahanUmatE

karNAtaka kApi 22 B Adi : ve.nkatAcalapatE

karnATaka kApi 22 B khaNDa EkaM : s'rI mahArA~njI (maNipravALaM)

kiraNAvaLi 21 * khaNda EkaM : pa~ncabhUtakiraNAvaLiM

kokilAravaM 11 * Adi : kodaNDarAmAM

kumbhini 41 * Adi : saccidAnandamaya

kumudakriyA 51 U rUpakaM : arddhanArIs'varaM

kuntaLaM 61 rUpakaM : s'rI sugandhikuntaLAmbike

kura~nji 29 U jhaMpa : s'rI vENugopAlA

kusumAkaraM 71 * rUpakaM : kusumAkaras'obhita

lalitA 15 U mis'ra cApu : agastIs'varaM

lalitA 15 U rUpakaM : hiraNmayIM lakSmIM

lalitapa~ncamaM 14 U Adi : brhadIs'varIM

mALavapa~ncamaM 15 B rUpakaM : vAsudEvamupAsmahE

mALavas'rI 22 U Adi : kanakasabhApatiM

mALavas'rI 22 U jhaMpa : ma.ngaLAmbAyai

mAdhavamanohari 22 B Adi : mahAlakSmI

mAhuri 28 U mis'ra cApu : mAmava raghuvIra

mArgadEs'I 15 B Adi : ma.ngaLadEvatE

mArgahindoLaM 20 U Adi : candrasEkharaM

mArgahindoLaM 20 U Adi : mArgahindoLarAga

mAruva 15 B Adi : mAruvakAdi mAlini

mAyAmALavagauLa 15 * Adi : s'rI nAthAdi guruguho jayati

mAyAmALavagauLa 15 * cApu : nIlotpalAmbikAyAstava

mA~nji 20 B adi : s'rI sarasvatI hitE

mA~nji 20 B rUpakaM : rAmacandrENa

mEcabauLi 15 U rUpakaM : gOvindarAjENa rakSitohaM

mEghara~njani 15 U rUpakaM : ve.nkatEs'vara yAdava bhUpatiM

ma.ngaLakais'ikI 15 U mis'ra cApu : s'rI bhArgavI

maNira.ngu 22 U mis'ra cApu : mAmava pattAbhirAmA

madhyamAvati 22 B Adi : pannagas'ayana

madhyamAvati 22 B rUpakaM : dharmasamvardhanI

madhyamAvati 22 B rUpakaM : mahAtripurasundari

madhyamAvati 22 B rUpakaM : s'rI rAjarAjEs'varIM

malahari 15 U Adi : vighnEs'varaM

malahari 15 U rUpakaM : pa~ncamAta.ngamukha

manohari 33 U Adi : ka~njadalAyatAkSI

manohari 33 U rUpakaM : s'a.nkaramabhirAmimanoharaM

manora~njani 5 * maTyaM : bAlAmbikE pAhi

mohanaM 65 B Adi : nAgali.ngaM namAmi

mohanaM 65 B Adi : raktagaNapatiM

mohanaM 65 B mis'ra cApu : kAdambarIpriyAyai

mohanaM 65 B mis'ra cApu : narasiMha Agaccha

mohanaM 65 B rUpakaM : pAhi mAM pArvati

mohanaM 65 B rUpakaM : gopikA manoharaM

mohanaM 65 B rUpakaM : rAjagopAlam

mohananATa 9 U Adi : mohananATarAgapriyE

mukhAri 20 B Adi : pAhi mAM ratnAcalanAyaka

mukhAri 20 B mis'ra cApu : gOvindarAjaM

mukhAri 20 B rUpakaM : EkAmranAthAya

nATTakura~nji 28 B Adi : s'ivakAmIpatiM

nATTakura~nji 28 B jhaMpa : budham As'rayAmi

nATTakura~nji 28 B mis'ra cApu : gajAdIs'AdanyaM

nATTakura~nji 28 B rUpakaM : bAlAmbikAyai

nATTakura~nji 28 B rUpakaM : pArvatIkumAraM

nAdanAmakriyA 15 U mis'ra cApu : nIlakanThAya

nAdanAmakriyA 15 U mis'ra cApu : pratya.ngirAbhagavatIM

nAgAbharaNaM 30 * Adi : nAgAbharaNaM

nAgAndhAri 20 U Adi : nAgagAndhArI

nAgadhvani 29 U Adi : brhadIs'varaM bhajarE

nAgagAndhArI 20 U rUpakaM : sarasijanAbha sodari

nAgavarALi 8 U mis'ra cApu : gAnalolE

nAmadEs'i 50 * mis'ra cApu : narmadA kAvErI

nArAyaNadEs'AkSi 29 U adi : s'a.nkaranArAyaNaM

nArAyaNagauLa 28 U Adi : s'rI rAmaM

nArAyaNagauLa 28 U mis'ra cApu : nIlotpalAmbA jayati

nArAyaNi 29 U mis'ra cApu : mahiSAsuramardinIM

nArIrItigauLa 20 * mis'ra cApu : nIlotpalAmbAM

nArIrItigauLa 20 * rUpakaM : s'rI nIlotpalanAyikE

nAsAmaNi 70 * Adi : s'rI ramA sarasvatIsEvitAM

nAsAmaNi 71 * rUpakaM : s'rI kRSNo mAM

nAyaki 22 B Adi : praNatArtiharaM

nAyaki 22 B Adi : ra.nganAyakaM

nAyaki 22 B rUpakaM : pAlaya mAM brhadIs'vara

nIlAmbari 29 B Adi : amba nIlAyatAkSI

nIlAmbari 29 B khaNda EkaM : nIlA.ngaM

nIlAmbari 29 B mis'ra cApu : siddhIs'varAya

nIlAmbari 29 B rUpakaM : tyAgarAjaM bhajEhaM

naTanArAyaNi 28 U Adi : mahAgaNapatE

naThAbharaNaM 10 * Adi : vis'vanAthaM bhajEhaM

nabhOmaNi 40 * mis'ra cApu : nabhOmaNi

nabhOmaNi 40 * rUpakaM : s'rI nAthasodarIM

navarOj 29 B mis'ra cApu : hastivadanAya

navaratnavilAsaM 20 U Adi : navaratna vilAsA

niSadaM 60 * mis'ra cApu : niSadAdi

pAdi 15 U rUpakaM : s'rI guruNA pAlitosmi

pUrNacandrikA 29 B Adi : s'rI rAjarAjEs'vari

pUrNacandrikA 29 B rUpakaM : s'a.nkhacakragadhA pANiM

pUrNapa~ncamaM 15 B tripuTa : sAdhujanacitta

pUrvagauLa 29 U rUpakaM : nIlotpalAmbikAyAm

pUrvavarALi 3 U Adi : paramEs'varENa

pUrvi 15 B mis'ra cApu : s'rI guruguhasya

paraju 15 B Adi : cintayE mahAli.nga

paraju 15 B Adi : mahAli.ngEs'varaM

paraju 15 B aTa : s'rI s'ukrabhagavantaM

paraju 15 B mis'ra cApu : madhurAmbA jayati

phEnadyuti 2 * Adi : s'rI dakSiNAmUrtimIs'aM

punnAgavarALi 8 B Adi : Ehi annapUrNE

punnAgavarALi 8 B rUpakaM : kamalAmbikAyAh

rAgamAlikA (caturdas'a) Adi : s'rI vis'vanAthaM

rAgAmAlikA rUpakaM : mAdhavo mAM pAtu (das'AvatAraM)

rAgAmAlikA rUpakaM : pUrNacandrabimba

rAgAmAlikA rUpakaM : simhAsanastitE (vEda)

rAgacUDAmaNi 32 * tripuTa : s'vEtagaNapatiM

rAmakali 15 B rUpakaM : rAma rAma

rEvagupti 15 U rUpakaM : s'aravaNabhava

rEvagupti 15 U rUpakaM : sadAvinatasAdarE

rUpavati 12 * rUpakaM : s'rI kRSNaM bhajarE

ramAmanohari 52 * jhaMpa : s'r.ngAras'aktyAyudha

ramAmanohari 52 * rUpakaM : mAta.ngI

ramAmanohari 52 * rUpakaM : smarAmyahaM sadA rAhuM

rasama~njari 72 * rUpakaM : s'r.ngArarasama~njarIM

ratipriyA 62 * Adi : mAraratipriyaM

ravikriyA 42 * Adi : himagirikumAri Is'vari

rudrapriyA 22 B Adi : gaNanAyakaM

rudrapriyA 22 B Adi : tyAgEs'aM bhajarE

rudrapriyA 22 B mis'ra cApu : s'rI tyAgarAjasya

rudrapriyA 22 B rUpakaM : rudrakopa

rudrapriyA 22 B rUpakaM : s'ivakAyArohaNEs'Aya

rudrapriya 22 U Adi : parAs'aktiM

s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi : SirijayAjayA

s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi : brhadIs'varAya

s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi : nAgali.ngaM bhajEhaM

s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi : pavanAtmajaM

s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi : sadAs'ivamupAsmahE

s'a.nkarAbharaNaM 29 * Adi : tArakEs'vara

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : s'aurividhi nutE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : cintayEhaM sadA (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : jagadIs'a (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : kamalAsana (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : pAhi durgE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : pArvatIpatE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : rAmacandraM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : s'yAmaLE MInAkSI

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : sadAs'iva jAyE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : vAgdEvI (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : vandE MInAkSI (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : sAmagAnapriyE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : subrahmaNyaM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturas'ra EkaM : varas'ivabAlaM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * caturs'ra EkaM : sakalasuravinuta (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * jhampa : dakSiNAmUrtE

s'a.nkarAbharaNaM 29 * mis'ra cApu : akSayali.ngavibhO

s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM : gurumurtE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM : paradEvatE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM : s'a.nkaravara (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM : s'rI kamalAmbikayA

s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM : sundarEs'varAya

s'a.nkarAbharaNaM 29 * rUpakaM : gajAnanAya namastE

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : A~njanEyaM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : dAs'arathE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : guruguhapadapa.nkaja (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : hE mAyE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : kA.ncIs'aM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : mAyE citkalE (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : mucukundavarada (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : pAhi mAM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : pItavarNaM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : pa.nkajamukha (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : rAjIvalocanaM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : rAma janArdana (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : s'aktisahita (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : santAnasaubhAgya (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : santataM gOvindarAjaM

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : santataM pAhimAM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : somAskandaM (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : varadarAja pAhi (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ra EkaM : dInabandho (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ram : paradEvatA (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 * tis'ram : s'rI s'a.nkara (noTTu)

s'a.nkarAbharaNaM 29 caturas'ra EkaM : guruguha sarasija (noTTu)

s'aNkarAbharaNaM 29 * rUpakaM : s'rI vENugopAlaM

s'ailadEs'AkSi 35 * Adi : s'ailarAjakumArI

s'ailadEs'AkSi 35 * Adi : s'rI s'UlinIM

s'arAvati 25 * rUpakaM : s'arAvatItaTa

s'ivapantuvarALi 45 * Adi : pas'upatIs'varaM

s'ivapantuvarALi 45 * rUpakaM : s'rI satyanArAyaNaM

s'rI 22 * Adi : kAmEs'varENa

s'rI 22 * Adi : s'rI abhayAmbA (maNipravALaM)

s'rI 22 * Adi : s'rI mUlAdhAracakravinAyaka

s'rI 22 * Adi : tyAgarAja mahadhvajAroha

s'rI 22 * khaNda EkaM : s'rI kamalAmbikE

s'rI 22 * rUpakaM : s'rI varalakSmi

s'rIra~njani 22 B adi : parvatarAjakumArI

s'rIra~njani 22 B caturas'ra EkaM : bAlAmbikayA

s'rIra~njani 22 B khaNda EkaM : s'rI duM durgE

s'rIra~njani 22 B mis'ra cApu : s'rI rAmacandro

s'rIra~njani 22 B rUpakaM : nI sAti daivamu (Telugu daru)

s'uddha dhanyAs'i 22 U Adi : subrahmaNyEna

s'uddha dhanyAs'i 22 U rUpakaM : s'rI pArthasArathinA

s'uddhadEs'i 22 U rUpakaM : kAmAkSi mAm pAhi

s'uddhamukhAri 1 U rUpakaM : muraharENa mukundEna

s'uddhasAvEri 1 U Adi : EkAmrEs'anAyikE s'ivE

s'uddhasAveri 1 U rUpakaM : akhilANDEs'varO

s'uddhavasantaM 29 U Adi : somasundarEs'varaM

s'yAmaLaM 55 * Adi : s'yAmaLA.ngi

sALagabhairavi 22 U Adi : tyAgarAjEna

sAla.nganATa 15 U tripuTa : avyAjakaruNAkaTAkSi

sAma 29 U Adi : annapUrNE

sAma 29 U Adi : guruguhAya

sAma 29 U Adi : parvatavardhanI

sAma 29 U rUpakaM : tripurasundari

sAmanta 30 U Adi : praNatArtiharAya

sAmanta 30 U Adi : vis'vanAthEna

sAra.ngA 65 B jhampa : tyAgarAjE krtyAkrtyaM

sAra.ngA 65 B mis'ra cApu : sAra.ngArAgapriyE

sAra.ngA 65 B rUpakaM : aruNAcalanAthaM

sAra.ngA 65 B rUpakaM : varadarAjamupAsmahE

sAvEri 15 B Adi : s'rI rAjagopAla

sAvEri 15 B rUpakaM : karikaLabhamukhaM

sEnAgraNi 7 * tis'ra EkaM : j~nAnAmbikE

sahAna 22 B Adi : rAmakRSNEna

sahAna 22 B rUpakaM : Is'AnAdi s'ivAkArama.ncE

sahAna 22 B tripuTa : abhayAmbAyAm

sahAna 22 B tripuTa : s'rI kamalambikAyAm

saindhavi 22 B Adi : saindhavIrAgapriyE

santAnama~njari 67 * Adi : santAnama~njari

sarasvatimanohari 28 U Adi : sarasvatI manoharI

saugandini 37 * Adi : kAmakoTipIThavAsini

saurASTraM 15 B Adi : gokarNEs'vara

saurASTraM 15 B Adi : varalakSmIM

saurASTraM 15 B dhruvaM : sUryamUrtE

saurasEna 27 * Adi : saurasEnEs'aM

sauvIraM 47 * Adi : sarasa sauvIra

sindhurAmakriyA 45 U Adi : sadAs'ivEna

stavarAjaM 46 * Adi : madhurAmbAM bhajarE

stavarAjaM 46 * mis'ra cApu : stavarAjAdi

sumadyuti 57 * Adi : nIlAcalanAthaM

sumadyuti 57 * Adi : s'ailEs'varaM

sumadyuti 57 * rUpakaM : kAmAkSi kAmakoTi

sumadyuti 57 * rUpakaM : pAmarajanapAlinI

surati 28 B Adi : lalitAparamEs'vari

surati 28 B Adi : bAlasubrahmaNyaM

surati 28 B Adi : s'rI vA~nchanAtha

surati 28 B Adi : s'rI ve.nkatagirIs'aM

surati 28 B rUpakaM : a.ngArakaM

surati 28 B rUpakaM : bAlakucAmbikE

surati 28 B rUpakaM : gOvindArAjAya namastE

takka 15 U rUpakaM : sundaramUrtiM

tanukIrti 6 * mis'ra cApu : cidaMbara naTarAjamUrtiM

tara.ngiNi 26 * Adi : mAyE tvam yAhi

tara.ngiNi 26 * rUpakaM : pAlaya mAM paramEs'varI

toDi 8 * Adi : s'rI subrahmaNyo mAM

toDi 8 * Adi : vEdAraNyEs'varAya

toDi 8 * Adi (cauka varNaM, Telugu) : rUpamu jUci

toDi 8 * adi : s'rI kRSNaM bhaja

toDi 8 * mis'ra cApu : rAmacandrAya

toDi 8 * rUpakaM : dAkSAyaNI

toDi 8 * rUpakaM : kamalAmbikE

toDi 8 * rUpakaM : mahAgaNapatiM vandE

toDi 8 * rUpakaM : pAlaya mAM brhadIs'vari

udayaravicandrika 9 U rUpakaM : s'rI guruguhamUrtE

vATIvasantabhairavi 14 * tripuTa : prasannave.nkatEs'aM

vEgavAhini 16 * Adi : kailAsanAthaM

vEgavAhini 16 * caturas'ra EkaM : gajAnanayutaM

vEgavAhini 16 * khaNda EkaM : vINApustakadhAriNIM

vEgavAhini 16 * mis'ra cApu : vArAhIM

vEgavAhini 16 * rUpakaM : vinAyaka

vIravasantaM 24 * rUpakaM : EkAmranAthAya

vIravasantaM 24 * Adi : vIravasanta tyAgarAja

vaMs'avati 54 * Adi : bhaktavatsalaM

vaMs'avati 54 * Adi : vaMs'avati

varALi 39 * khaNda cApu : lambodarAya

varALi 39 * mis'ra cApu : mAmava MInAkSI

varALi 39 * rUpakaM : s'eSAcalanAyakaM

vasanta 15 B Adi : marakatali.ngaM

vasanta 15 B khaNda EkaM : hariharaputraM

vasanta 15 B mis'ra cApu : brhadambikAyai

vasanta 15 B rUpakaM : nIlakanTha

vasanta 15 B rUpakaM : rAmacandraM bhAvayAmi

yadukulakAmbhOji 28 B caturas'ra EkaM : divAkaratanujaM

yadukulakAmbhOji 28 B mis'ra cApu : tyAgarAjaM bhaja rE

yadukulakAmbhOji 28 B rUpakaM : abhayAmbikAyai

yamunAkalyANi 65 B Adi : nandagopAla

yamunAkalyANi 65 B Adi : paramas'ivAtmajaM yamunAkalyANi 65 B rUpakaM : jambUpatE

  


Return to Mohan's Carnatic Lists & Lyrics Page